Menighetsmøte Søndag 21. mars


Etter gudstjenesten søndag 21. mars vil det avholdes et menighetsmøte vedrørende den justerte grunnordningen for hovedgudstjenesten og familiegudstjenesten i Varden menighet.

 

Her i denne invitasjonen på nett legger Menighetsrådet ut sitt forslag til justerte grunnordninger som skal sendes til biskopen for endelig godkjenning. 

Dokumentet som menighetsrådet har kommet fram til som sin anbefaling kan dere hente her: 

LINK TIL DOKUMENTENE

Det er flott om dere kan lese dette dokumentet - og i all hovedsak dreier justeringen seg om 4 musikalske liturgiske ledd i gudstjenesten: Kyre, Gloria, Sanctus og Angnus Dei. 

Det er slik at Den norske kirke ønsker å få et mer enhetlig liturgisk uttrykk over disse fire leddene på tvers av menighetene i Norge. Kirkerådet har derfor sendt ut et hefte der man kan se de ulike variantene man ønsker kirkene skal inkorporere i sine liturgier. Utifra dette har først gudstjenesteutvalget i Varden menighet laget en innstilling til menighetsrådet. Deretter har menighetsrådet vurdert dette opp mot det de mener passer best inn i vår gudstjeneste. Det er dette dokumentet som ligger i linken over. 

 

Her kan du også se en film der organist Henning spiller gjennom melodiene. Henning spiller først de 4 melodiene på høymesse leddene slik vi har dem i dag. Deretter spiller han de samme 4 leddene slik menighetsrådet nå ønsker å ha dem - altså med noen endringer. Etter å ha spilt både de nåværende og de for fremtidene 4 liturgiske leddene i høymessen - spiller Henning gjennom de samme liturgiske leddene som brukes i familiegudstjenesten. Her ønsker ikke menighetsrådet å gjøre noen justeringer - da dette er en gjennomkomponert liturgi for familiegudstjenester som synes å fungere godt. 

LINK TIL FILMEN

På selve menighetsmøtet vil vi åpne opp for en kort samtale - der de som ønsker kan komme med innspill som rådet så vil ta med videre før endelig søknad sendes inn. 

 

Velkommen !! 

 

Tilbake